Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Φ. 454/1/81042 Σ.170


ΑΠΟΦΑΣΗ
«Αποδοχή της υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Έχοντας υπ’ όψιν:

α. Το νόμο 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»

β. Το νόμο 3086/2002 (ΦΕΚ Α΄324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του»

γ. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ. Την υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-Δ΄Τμήμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την αρμοδιότητα άσκησης του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των δήμων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
synpeka.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ