Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

«Με το παρόν έγγραφο σας γνωστοποιούμε ότι:
1) Δεν υπάρχει νόμος που να μας απαγορεύει την επιβολή των 0,10 ευρώ στα καπνικά προϊόντα, ως βιώσιμο ποσοστό.
2) Με τον υπ΄αριθμό νόμο 92/12 ΕΟΚ, 92/79 ΕΟΚ και 95/59ΕΚ (Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνει καμία διαβεβαίωση που να εγγυάται στους καπνοβιομήχανους, χονδρέμπορους ή λιανέμπορους ένα ορισμένο περιθώριο κέρδους σε περίπτωση αύξησης των τιμών ή του συντελεστή των φόρων.) Έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (εθνικός τελωνιακός κώδικας, ΦΕΚ 265 Α) και τις υπ΄αριθμό 2008/118ΕΚ οδηγίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Έχει καταργηθεί η διατίμηση)

Το νόμιμο Σωματείο Περιπτερούχων και Καπνοπωλών Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, αναλαμβάνει κάθε ευθύνη σε περίπτωση που ενδεχομένως προκύψουν προβλήματα, προσκομίζοντας τους νόμους και τις διατάξεις τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ